چرا مشتریان سایت اقساطی نت را برای خرید کالا و خدمات  اقساطی انتخاب میکنند ؟

تهیه کالا به صورت نقد در روزهای فعلی برای اقشار متوسط جامعه مقدور نبوده و به علت افزایش قیمت ها کارمندان یا کسبه خرد معمولا بدنبال خرید اقساطی کالا هستند .

بصورت متداول اگر فردی بخواهد خود شخصا به بانک مراجعه و وام و تسهیلات خرید کالا دریافت کند

میبایست هم در بانک سپرده گذاری  داشته باشد

و هم حداقل 6 ماهه زمان میبرد تا از وام و اعتبارات بانکی استفاده نماید.

نرخ سود تسهیلاتی که افراد میتوانند بعد از گذشت مدت سپرده گذاری پرداخت کنند نیز فعلا 18 % درصد میباشد

که با خواب وجه سپرده گذاری مشتری در بانک معمولا نرخ سود برای مشتریان حدود 25% در خواهد آمد.

سایت اقساطی نت با مشارکت شرکت رهاورد کالای ایزدی واقع در خیابان جمهوری تهران

با عقد قرار داد بانکی متعدد سعی کرده این دغدغه فکری اقشار جامعه برای دریافت آسان تر کالای اقساطی را کاهش دهد .

معمولا روال اصلی سایت به این صورت هست که متقاضیان دریافت کالای اقساطی ابتدا با مراجعه به بانکهای طرف قرار داد شرکت

نسبت به تهیه یک کارت اعتبار خرید کالا اقدام مینمایند.

با کارت خود از نمایندگی های سراسر کشور شرکت رهاورد کالا اقدام به خرید اقساطی کالا مینمایند.

در این پروژه مشتری نه تنها در بانک سپرده گذاری نکرده و مشمول طول زمان نگردیده

بلکه کالای اقساطی خود را کمتر از یک هفته بدون سپرده گذاری در بانک و با نرخ سالیانه 15 % دریافت  مینماید.

کلیک برای دریافت معرفینامه بانکی 

شرکت رهاورد کالا ایزدی