موبایل اقساطی

امکان خرید اقساطی گوشی موبایل برای کارکنان بانکها و ادارات